W związku z ubieganiem się o przyjęcie Państwa dziecka/dziecka, nad którym sprawujecie Państwo opiekę, zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego powszechnie RODO, informujemy Państwa o podstawach, celach i sposobie przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka/dziecka, nad którym Pani/Pan sprawuje opiekę jest Przedszkole Samorządowe w Pucku z siedzibą w Pucku przy ul. Wejherowskiej 43a, reprezentowane przez Dyrektora jako przedstawiciela administratora.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem możecie się Państwo kontaktować pod nr tel.: +48 58 736 30 05.

Dane kontaktowe przedstawiciela administratora

Z przedstawicielem administratora danych może Pani/Pan kontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inspektor Ochrony Danych i jego dane kontaktowe

Dla Przedszkola Samorządowego w Pucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Katarzyna Węgrzyn, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka/dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan opiekę, oraz w związku z realizacją praw związanych z przetwarzaniem tych danych pod nr tel.: +48 58 673 05 26 lub drogą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w niżej wymienionych celach:

1) Postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust.1 lit.c) RODO w zw. z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

2) Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, do publikacji w siedzibie administratora, list dzieci przyjętych do przedszkola, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO w zw. z art. 157 i art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

3) W przypadku przyjęcia do przedszkola, Pani/Pana dziecka/dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan opiekę, w celach związanych z działalnością edukacyjną,wychowawczą i opiekuńczą realizowaną przez przedszkole, tj. na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO w zw. z przepisami ustawy Prawo oświatowe i innymi obowiązującymi przepisami regulującymi działalność przedszkoli publicznych (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) jak też w celu utrzymania i wyświetlania strony internetowej przedszkola oraz jej zawartości tj. przetwarzanie wizerunku Pani/Pana dziecka/dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan opiekę – wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, tj. w zw. z art. 6 ust.1 lit. a) RODO.

Odbiorcy danych

W związku z celami, o których wyżej mowa, odbiorcami danych Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka/dziecka, nad którym Pani/Pan sprawuje opiekę, będą; członkowie komisji rekrutacyjnej podczas procesów związanych z rekrutacją, pracownicy żłobka, Gmina Miasta Puck jako organ prowadzący, jednostki kontrolujące działalność przedszkola, odbiorcami danych mogą być również podmioty i osoby świadczące usługi na rzecz przedszkola, np. dostawcy usług IT oraz inne podmioty i osoby, świadczące lub mogące świadczyć usługi na rzecz przedszkola na podstawie stosownych umów.

Okres przetwarzania i przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka/dziecka, nad którym Pani/Pan sprawuje opiekę przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

W przypadku przyjęcia Pani/Pana dziecka/dziecka, nad którym Pani/Pan sprawuje opiekę do przedszkola, dane przetwarzane będą przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola.

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, tj. wizerunek, przetwarzane będą do czasu wycofania tej zgody.

Po wyżej wymienionych okresach dane przechowywane będą w oparciu o niżej wymienione akty prawne:

1) ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka/ dziecka, nad którymi Pani/Pan sprawuje opiekę posiada Pani/Pan prawo:

1) Żądania od administratora dostępu do treści swoich danych i danych Pani/Pana dziecka/dziecka, nad którymi Pani/Pan sprawuje opiekę, ich sprostowania (poprawiania) w każdym momencie, gdy są one niepoprawne ;

2) Cofnięcia zgody, w każdym momencie – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody; z tym że cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

3) Ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

4) Usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO;

5) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze szczególna sytuacją ( art.21 RODO);

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych szczegółowe informacje na temat wniesienia skargi znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/

 

Informacja o obowiązku lub dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka/dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan opiekę, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do przedszkola i w przypadku przyjęcia i uczęszczania dziecka do przedszkola, w zakresie wskazanym przez przepisy obowiązującego prawa jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie, np. przetwarzania wizerunku, jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana zgody na przetwarzanie tych danych.

Inne informacje

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka/dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan opiekę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.