Przedszkole kształtuje małego pomysłowego odbiorcę i twórcę sztuki.

 

 Wychowujemy dzieci

 

 • zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli,

 • otwarte na pomysły płynące od innych,

 • gotowe na poszukiwanie nowych oryginalnych rozwiązań,

 • bogate w wyobraźnię twórczą.

 

 

 Koncepcja pracy przedszkola

 

 • pomaga dzieciom i rodzicom wejść w świat wartości związanych ze sztuką,

 • aktywizuje współpracę z instytucjami o charakterze artystycznym,

 • pozwala rozpoznać i rozbudzić indywidualne zainteresowania i uzdolnienia dzieci,

 • wspiera nauczyciela w rozwijaniu jego zainteresować i kompetencji – wzbogaca warsztat pracy,

 • jest wskaźnikiem do pracy długofalowej, zapewnia ciągłość edukacji przez sztukę,

 • „wymusza” dobieranie aktywnych metod i form pracy,

 • wykorzystuje współczesne koncepcje nauczania,

 • promuje przedszkole w środowisku lokalnym,

 • uwrażliwia dzieci na potrzeby innych związane z ich niepełnosprawnością lub odmiennością ze względu na rasę, religię , różnice kulturowe

 

Kierunki realizacji koncepcji

 

Praca z dziećmi :

Adaptacja dziecka w przedszkolu

W pierwszym roku pracy przedszkola adaptacja do dzieci i rodziców odbędzie się we wrześniu. Będą to spotkania z nauczycielami, na których rodzice zostaną zapoznani z organizacją pracy placówki, sposobami na ograniczenie stresu przedszkolnego swoich dzieci. Rodzice w miarę możliwości będą mogli uczestniczyć w pierwszych zajęciach z dziećmi. Postawimy na częsty kontakt nauczyciela z rodzicami i wspólne poszukiwanie sposobów na spokojną adaptację przedszkolaków do nowego środowiska.

W kolejnych latach pracy wdrożony zostanie program adaptacyjny „ Wsparcie na starcie” szczegółowo opracowany przez radę pedagogiczną. Będzie on dotyczył okresu rekrutacji, w którym przedszkole będzie miało Dni Otwarte dla odwiedzających. Przygotowane również zostaną porady dla rodziców i spotkania przygotowujące ich do bezstresowego przekroczenia progu przedszkola przez dzieci.

Bardzo ważna w pierwszym okresie pobytu dziecka w przedszkolu jest adaptacja rytmu dnia do potrzeb dziecka, tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery, dostosowanie zajęć i zabaw do wieku i możliwości psychofizycznych dziecka. Ogromne znaczenie ma również atrakcyjność sal dydaktycznych, ogródka przedszkolnego oraz zabawek i pomocy dydaktycznych dla dzieci.

Odbywać się będą zajęcia otwarte dla rodziców, spotkania integracyjne dla rodziców i dzieci (możliwość obserwacji swojego dziecka w kontaktach z nauczycielem i rówieśnikami w grupie).

 

Integracja dzieci

Do przedszkola będą mogły uczęszczać dzieci niepełnosprawne. Objęte będą Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju dostosowanym do ich potrzeb i niepełnosprawności. Ponadto codzienna praca w grupach skierowana będzie na łamanie barier związanych z innością oraz jej akceptacją. Ważne jest by dzieci dowiedziały się, że w ich otoczeniu są wartościowi, choć nieco różniący się od nich koledzy, z którymi można się zaprzyjaźnić. Proponuję w tym zakresie dodatkowe zajęcia z etyki.

 

Diagnoza umiejętności dzieci

Diagnozowanie umiejętności dzieci odbywać się będzie przy pomocy narzędzi diagnostycznych odpowiednich dla dziecka 3-letniego, 4-letniego, 5-letniego i 6-letniego w celu poznania dzieci i ich potrzeb/ wrzesień- październik /oraz oceny przyrostu ich wiedzy i umiejętności w ciągu roku szkolnego / maj, czerwiec /.

Diagnozowanie umiejętności i potrzeb odbywać się będzie również poprzez obserwację uzdolnień dzieci, analizę wytworów plastycznej działalności dziecięcej i umiejętności artystycznych dzieci narzędziem opracowanym przez radę pedagogiczną.

W zakresie działań kompensacyjnych w placówce prowadzone będą zajęcia z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej (dla dzieci potrzebujących wsparcia po badaniach przesiewowych oraz po konsultacjach i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Duże znaczenie ma praca z dzieckiem zdolnym. Może to być rozwijanie zdolności językowych, matematycznych, plastycznych oraz stwarzanie sytuacji do rozbudzenia zainteresowań przyrodniczych, badawczych, konstrukcyjnych i artystycznych.

Ważna jest współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną (spotkania i konsultacje nauczycieli z psychologiem na terenie przedszkola oraz stwarzanie okazji do konsultacji rodziców z psychologiem w przedszkolu).

Dobrą praktyką mogłoby być badanie uzdolnień muzycznych przez szkołę muzyczną (udostępnienie sali do badań, rozmowy z rodzicami chętnymi posłać dziecko do szkoły muzycznej).

W miarę możliwości dzieci uczestniczyć będą w różnorodnych konkursach (plastycznych, muzycznych) umożliwiających zaprezentowanie swoich zdolności i umiejętności a także kształtowania własnej autoprezentacji.

 

Wszechstronny rozwój dziecka

 

Przedszkole będzie realizować podstawę programową rozwijając kompetencje dzieci w zakresie:

 

 • myślenia kreatywnego

 • pamięci – uwagi, koncentracji i wyobraźni

 • postrzegania i widzenia przestrzennego,

 • sprawności fizycznej – ruch i taniec

 • sfery językowej – mówienie, przygotowanie do czytania

 • matematyki – przeliczanie, rozpoznawanie figur, poznawanie cyfr

 • muzyki – śpiew, gra

 • kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,

 • wartości – szczerość, szacunek, odpowiedzialność, empatia

 • poczucia własnej wartości.

 

Praca z dziećmi oparta będzie na wykorzystywaniu na co dzień metod aktywnych (np. pedagogika zabawy, Metoda Dobrego Startu prof. Bogdanowicz, elementy edukacji Montessori, metoda nauczania matematyki prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej, Metoda Bati Straussa a także w najstarszych grupach wiekowych- Metoda Projektu). Mogą to być również inne znane nauczycielkom metody, którymi już pracowały lub będą chciały pracować.

Ważne będzie korzystanie przez dzieci z koncertów muzycznych, teatrzyków, zajęć badawczych i teatralnych a także warsztatów i spotkań z ciekawymi ludźmi. Będą one wspomagać realizację koncepcji pracy przedszkola

W miarę możliwości będziemy odwiedzać z dziećmi ciekawe miejsca w naszym mieście, lub odbywać dalsze wycieczki do ciekawych miejsc kultury, architektury, krajobrazu.

Dzieci zdolne oraz te potrzebujące wsparcia będą miały możliwość korzystania z gier dydaktycznych, kart pracy, zabaw konstrukcyjnych przygotowanych przez nauczycielki, ale również skonstruowanych samodzielnie. Ważna będzie dostępność materiałów plastycznych i przyrodniczych.

Przedszkole może zaoferować dzieciom zajęcia dodatkowe pamiętając jednak, że okres przedszkolny to przede wszystkim czas na eksplorację świata poprzez spontaniczną zabawę. Dlatego tak ważne jest urządzenie ogródka przedszkolnego, gdzie dzieci mogłyby spędzać czas rozwijając sprawność fizyczną, dokonując obserwacji przyrodniczych lub eksperymentując.

W przedszkolu powinna się znaleźć baza pomocy dydaktycznych oraz biblioteka.

 

Współpraca z rodzicami

 

Włączanie rodziców w działania przedszkola

By zachęcić rodziców do współpracy z przedszkolem organizowane będą zajęcia otwarte, warsztaty plastyczne oraz spotkania okolicznościowe. Planuję wspólne przygotowanie jarmarków świątecznych i sprzedaż przygotowanych przez nauczycielki, rodziców i dzieci ozdób. Postawimy na aktywny udział rodziców w przygotowaniach imprez i uroczystości oraz pracy na rzecz przedszkola (np. prace porządkowe z rodzicami połączone z zabawą, festyn rodzinny).

Rodzice na bieżąco będą mogli uzyskać istotne informacje nt. rozwoju dziecka, zaobserwowanych zdolności oraz propozycji ich rozwijania, bądź problemów edukacyjnych i wychowawczych oraz sposobu ich niwelowania. W wybranych grupach realizowany będzie projekt „ Nauczyłem się w przedszkolu” skierowany do rodziców.

Będą mieli również wpływ na realizację zadań przedszkola poprzez wnoszenie propozycji dotyczących np. organizowanych wyjść, wycieczek, organizację zajęć dodatkowych dla dzieci.

Ważna będzie również pomoc rodziców w uatrakcyjnieniu zajęć dydaktycznych (np. czytanie bajek, zapraszanie do swoich miejsc pracy, wypożyczanie ciekawych albumów, eksponatów, itp.). Rodzice wesprą nas w realizacji projektów edukacyjnych, a także będą ich odbiorcami.

W przedszkolu powinna ukonstytuować się i działać rada rodziców, która jako organ przedszkola będzie reprezentantem ogółu rodziców.

 

Poszukiwanie efektywnych sposobów współpracy z rodziną

Rodzice będą mieli stały dostęp do wytworów plastycznych dzieci (prace plastyczne w wyznaczonym miejscu) oraz będą mogli zapoznać się z umiejętnościami artystycznymi dzieci (występy dzieci na uroczystościach). Wyznaczone zostaną stałe terminy konsultacji nauczycieli z rodzicami w poszczególnych grupach dotyczące rozwoju dzieci, ich zdolności lub dostrzeżonych problemów służące wypracowaniu wspólnych sposobów pomocy dziecku.

Udostępniona zostanie strona internetowa przedszkola zawierająca: statut, regulaminy, koncepcję pracy placówki, bieżącą działalność przedszkola). Będziemy informować w każdej grupie o zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych na poszczególne miesiące.

Będziemy zachęcać rodziców do udziału ich dzieci w różnorodnych konkursach organizowanych zarówno przez nasze przedszkole jak i przez inne placówki, a także w innych przedsięwzięciach skierowanych do tej grupy wiekowej.

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Aby zaistnieć w środowisku lokalnym nawiążemy współpracę z innymi przedszkolami na terenie miasta. Będziemy starali się w miarę możliwości uczestniczyć w różnorodnych przedsięwzięciach na terenie miasta (imprezy okolicznościowe, konkursy organizowane przez placówki oświatowe ). Zorganizujemy integracyjną imprezę sportową dla przedszkolaków.

Włączymy się w akcje i obchody świąt ( np. „Sprzątanie Świata”, „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”, „Góra Grosza” i inne).

W miarę możliwości postaramy się wykorzystać seniorów rodzin naszych przedszkolaków do pomocy przy przygotowaniu różnorodnych przedsięwzięć. Zaplanujemy wspólne zabawy i zajęcia z dziadkami i babciami. Skorzystamy z ich wiedzy i umiejętności ( np., założenie ogródków grupowych, zabawy dawniej i dziś ).

 

Promocja przedszkola

Promowanie przedszkola będzie się odbywać poprzez udział w różnych przedsięwzięciach, udzielanie wywiadów dla lokalnej prasy, publikacje nauczycieli w różnorodnych czasopismach pedagogicznych. Będziemy również prezentować osiągnięcia naszych przedszkolaków, zdobyte dyplomy. Umiejętności artystyczne przedstawimy w trakcie różnorodnych występów .

Postaramy się również zachęcić dzieci i rodziców do udziału w konkursach plastycznych dla przedszkolaków organizowanych w naszym mieście, powiecie czy województwie.

 

Praca nad rozwojem grona pedagogicznego

W przedszkolu odbywać się będą szkoleniowe rady pedagogiczne w ramach WDN, wdrażane będą wspólnie wypracowane oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze.

Nauczyciele będą mogli podnosić swoje kwalifikacje (kursy, studia magisterskie, podyplomowe, zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego) zgodnie z realizacją wieloletniego planu doskonalenia z uwzględnieniem artystycznego kształcenia dziecka.

Położymy nacisk na rozwijanie kluczowych zdolności interpersonalnych (w kontaktach z rodzicami i współpracownikami) oraz stwarzanie możliwości do realizacji zadań zgodnie z posiadanymi zdolnościami (organizacyjnymi, twórczym podejściem do działań, umiejętnością i wiedzą techniczną, plastyczną lub muzyczną i itp.)

Nauczyciele będą zachęcani do dzielenia się dobrymi praktykami, organizowania zajęć otwartych po ciekawych warsztatach i szkoleniach, publikowania swoich osiągnięć lub pomysłów w czasopismach pedagogicznych.

Stworzymy bazę pomocy, z których będą mogli korzystać wszyscy nauczyciele.

 

Tradycje

Przedszkole wypracuje własne tradycje podkreślające jego specyfikę i odrębność np. Pasowanie na Przedszkolaka, Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Mikołajki, Bal Kostiumowy, Dzień Dziecka, lub inne uzgodnione przez całą radę pedagogiczną we współpracy z Radą Rodziców

Tradycje związane będą również z koncepcją pracy placówki czyli kształtowaniem małego pomysłowego odbiorcy i twórcy sztuki. Będzie to : Dzień Kredki, Festiwal Piosenki Przedszkolaka, Dzień Muzyki, Dzień Wiosny z konkursem na najbrzydszą Marzannę.

 

Sylwetka absolwenta przedszkola

Absolwent Przedszkola

1. jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

2. ma rozwinięty zmysł artystyczny, jest twórczy, aktywny w podejmowaniu działań,

3. jest przygotowany do odbioru sztuki, realizuje się w działaniach odtwórczych i jako indywidualny twórca,

4. jest wrażliwy estetycznie, zainteresowany nauką, literaturą i sztuką, poszukuje nowych wyzwań i rozwiązań,

5. jest samodzielny i myśli koncepcyjnie,

6. potrafi współdziałać w zespole i jest odpowiedzialny za swoje decyzje,

7. ma bogatą wiedzę o artystycznych środkach wyrazu, znane są mu wielkie dzieła mistrzów,

8. wie jak zachować się w miejscach kulturalnych, jest skupionym odbiorcą sztuki,

9. akceptuje zdrowy styl życia, cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,

10. jest otwarty na odmienność innych związaną z niepełnosprawnością, narodowością, rasą, religią i różnicami kulturowymi;

11. czuje się Pucczaninem, Polakiem i Europejczykiem.